Zdalne nauczanie
plcsenfrdeitnororuessvtruk

 

zdalne

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, 

że od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

W wyżej wymienionym okresie do przedszkola, na wniosek rodziców (opiekunów) będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci: 

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.

6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.

1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla zgłoszonych dzieci Dyrektor  zorganizuje zajęcia w przedszkolu.

Jeśli państwa zatrudnienie odpowiada powyższym kryteriom, prosimy przesłać wnioski pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp2wapnica.pl .
Druk dostępny do pobrania na końcu artykułu lub w sekretariacie szkoły.

Informacje zawarte we wniosku proszę uzupełnić stosownym zaświadczeniem z zakładu pracy. 

Tel. kontaktowe:
dyrektor 504 019 617
sekretariat 91 32 84 106 

Dzieci, które pozostaną w domu zostaną objęte nauka zdalną. 

O formach nauki zostaniecie państwo poinformowani przez wychowawców. 

                                                                                                                                                                     Iwona Sołtysiak
                                                                                                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                                                                     Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Do pobrania:

Dokumenty/Wniosek przyjecia z czasie ograniczenia 29.03-11.04 Cowid21.pdf

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy