Rodzice
plcsenfrdeitnororuessvtruk

zajcia w I III

    Do pobrania

   Wniosek_Oswiadczenie_pdf_

 

 W ramach przeciwdziałania zagrożenieu COVID-19 przekazujemy rodzicom do wglądu procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym przy SP2 w Wapnicy

 

 

Procedura Covid-19

Szanowni Rodzice i Opiekunowie 
 
Informuję, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym w naszej szkole są zawieszone do 18 maja 
z możliwością zmiany terminu.
 
Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN. 
 
Oddziały przedszkolne będą otwarte dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem . 
Osoby, które chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych dla dzieci, powinny przesłać drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@sp2wapnica.plwypełnioną deklarację/oświadczenie o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiącą jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego. Wzór deklaracji/oświadczenia zamieszczony jest poniżej.
Wnioski przyjmowane będą od 13.05.2020 r. 
O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową. Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Informacja dla rodziców
w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dzieci
na potrzeby zdalnego nauczania
 

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy z siedzibą: ul. Jodłowa 3, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@sp2wapnica.pl lub telefonicznie pod numerem 91 328 41 06 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

*

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

*

Cele i podstawy przetwarzania.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy