Informacje dla rodziców
plcsenfrdeitnororuessvtruk

Informacja dla rodziców
w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dzieci
na potrzeby zdalnego nauczania
 

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy z siedzibą: ul. Jodłowa 3, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@sp2wapnica.pl lub telefonicznie pod numerem 91 328 41 06 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

*

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

*

Cele i podstawy przetwarzania.

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu utworzenia elektronicznej skrzynki pocztowej dla Pani/Pana dziecka  na potrzeby świadczenia usług zdalnego nauczania przez Szkołę Podstawową w Wapnicy. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych na potrzeby ww. celu stanowi art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) w związku z § 3a ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego treść została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

*

Odbiorcy danych osobowych.
Dane mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące obsługę informatyczną Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, mogą zostać udostępnione nauczycielom, organom administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratorów lub mogącym potwierdzić prawdziwość podanych danych. Ponadto odbiorcą danych będzie Google.

*

Okres przechowywania danych.
Dane dziecka niezbędne do założenia skrzynki pocztowej na potrzeby świadczenia usług zdalnego nauczania drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres nauki dziecka w szkole.

*

Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym z zachowaniem wymogów prawnych, wynikających z RODO w związku z posiadaniem przez Google certyfikatu zgodności z programem Tarcza Prywatności.

*

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

*

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla realizacji procesu zdalnego nauczania.

 *

*

 

Plik do pobrania:

 Rodzice/Klauzula dla rodziców - zdalne nauczanie.pdf

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy